JE MŮJ ÚRAZ PRACOVNÍ?

Podmínky, abyste získali odškodnění.

JEDNÁ SE O PRACOVNÍ ÚRAZ

Stal se mi pracovní úraz?

Byť se na první pohled zdá, že je odpověď na tuto otázku jednoduchá, v praxi může dělat potíže. Sporné případy pak končí u soudu. 

Definice pracovního úrazu může být pro zaměstnance příliš právní a těžko pochopitelná. Proto se budeme snažit níže vystihnout základní charakteristiku pracovního úrazu.
Pracovní úraz musí splňovat tyto podmínky:
  • Musí k němu dojít nezávisle na vůli zaměstnance,
  • Musí k němu dojít krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů,
  • Musí k němu dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nebo pro plnění pracovních úkolů,
  • Mezi vznikem újmy na zdraví zaměstnance a úrazovým dějem musí být příčinná souvislost.
Každý jednotlivý pojem této definice má svůj význam a je zapotřebí, aby byl v konkrétním případě naplněn.

Zevními vlivy je myšleno

Zevními vlivy je myšleno neustálé střetávání zaměstnance s vnějším prostředím, které může
na zaměstnance působit vlivy mechanickými, vlivy chemikálií, působením radiace, ale i vlivy
psychickými. V některým případech však může zevní faktor chybět a přesto jde o pracovní
úraz. Je to například v případech, kdy dojde k náhlému poškození zdraví v důsledku náhlého
napětí sil, velké námaze, nezvyklém úsilí, kdy pracovní činnost zaměstnance přesahuje
hranice obvyklé práce nebo v rámci obvyklé práce, ale za nepříznivých okolností nebo kdy
organismus zaměstnance není k takovým pracím přizpůsoben.

Podmínka násilnosti

Podmínka násilnosti je pak splněna tehdy, pokud takový zevní vliv vyvolá poškození zdraví u
zaměstnance.

Plněním pracovních úkolů

Plněním pracovních úkolů se myslí výkon pracovních povinností nejen z pracovního poměru
a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale spadá sem i výkon dalších činností
vykonávaných na příkaz zaměstnavatele, výkon činností, které jsou předmětem pracovní
cesty, dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem, a dále výkon činností
vykonávaných pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k nim zaměstnanec nepotřebuje
zvláštní oprávnění nebo je nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele.

Za úkony prováděné v přímé souvislosti s plnění pracovních úkolů

Za úkony prováděné v přímé souvislosti s plnění pracovních úkolů jsou považovány ty, které
jsou k výkonu práce potřebné, během práce obvyklé, úkony nutné před počátkem práce
nebo po jejím skončení nebo úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané
v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb na příkaz
zaměstnavatele včetně cesty tam a zpět, případně ošetření v souvislosti s poskytnutím první
pomoci nebo s noční prací. Přímou souvislost s plněním pracovních úkolů mají i školení
zaměstnanců organizovaná zaměstnavatelem.

Pro plnění pracovních úkolů

V neposlední řadě pak úraz vzniklý pro plnění pracovních úkolů nastává často mimo pracovní
dobu a často na jiném místě, než které je určeno jako místo výkonu práce. Jde typicky o
situace, kdy někdo utrpí úraz z důvodu výkonu svého zaměstnání, například úředník vydal
rozhodnutí, pro které byl napaden ze strany dotčeného účastníka řízení.

Splnění podmínky příčinné souvislosti

Splnění podmínky příčinné souvislosti se často zkoumá na základě znaleckých posudků.
V mnoha případech tato podmínka nečiní žádné potíže. Mohou však nastat situace, kde
splnění této podmínky hraje zásadní roli, například tehdy, pokud zaměstnanec má nějaké
zdravotní problémy již před úrazem. V těchto případech může být sporné, zda poškození
zdraví je následkem pracovního úrazu nebo předchorobí, které u poškozeného existovalo.
Typicky jde o vzniklé výhřezy meziobratlových plotének za situace, kdy zde existovaly
degenerativní změny na páteři. Tato skutečnost přitom není překážkou úspěšného uplatnění
nároku na náhradu újmy, pokud hlavní příčinou, která vyvolala chorobný stav, byl právě
pracovní úraz. V praxi se často setkáváme se situacemi, kdy zaměstnavatel, respektive
pojišťovna, pracovní úraz neuzná právě s odkazem na nesplnění této podmínky. V takových
případech si necháváme vypracovat znalecký posudek od renomovaných znalců, kteří tuto
skutečnost postaví na jisto, a následně uplatňujeme nároky poškozeného zaměstnance
soudní cestou.

Kontaktujte nás

Dokážete posoudit, zda se Vám stal pracovní úraz?

Obraťte se na náš zkušený tým odborníků a získejte, na co máte nárok.

co není pracovní úraz

Kdy nevzniká nárok na odškodnění?

Posouzení, zda je konkrétní úraz úrazem pracovním, tak není jednoduchou záležitostí a je zapotřebí znalosti nejen právních předpisů, ale i příslušné judikatury soudů. Nechce Váš zaměstnavatel nebo pojišťovna uznat Váš pracovní úraz? Neváhejte se na nás obrátit! Dokážeme Váš případ posoudit z hlediska splnění všech nezbytných podmínek a nabídnout řešení.
Níže uvádíme nejčastější úrazy, které mohou být mylně považovány za úrazy pracovní, ačkoliv to tak není.

Přihodil se na cestě do zaměstnání a zpět

Úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět, přičemž touto cestou do zaměstnání a zpět se myslí cesta vedoucí z místa zaměstnancova bydliště k místu vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět.

Při vybočení ze stanovené trasy pracovní cesty

Úraz, který se zaměstnanci přihodil při vybočení ze stanovené trasy pracovní cesty.

Při cestě zaměstnance za účelem stravování

Úraz, který se stane při cestě zaměstnance za účelem stravování či vyšetření lékařem v prostorách, které nejsou pod dispoziční pravomocí zaměstnavatele.

Osobní konflikt

Úraz vzniklý na základě osobního konfliktu mezi pracovníky v pracovní době.

Neplnil v pracovní době pracovní úkoly

Úraz vzniklý v době, kdy již zaměstnanec neplnil v pracovní době pracovní úkoly pro svého zaměstnavatele, např. při oslavě narozenin jiného pracovníka v pracovní době.

V rámci tzv. team-buildingu

Specifickou situací může být úraz, který vznikl v rámci tzv. team-buildingu, pokud se ukáže, že šlo pouze o společný pobyt zaměstnanců bez cíleného programu, který měl pouze charakter placené dovolené.
Nechce Váš zaměstnavatel nebo pojišťovna uznat pracovní úraz? Dokážeme Váš případ posoudit z hlediska splnění všech nezbytných podmínek a nabídnout řešení. Za posouzení nic neplatíte.

Kontaktujte nás

Více informací?

Poskytujeme poradenskou činnost i navazující právní zastoupení po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně, v Praze a po předchozí dohodě ve středních Čechách a na Moravě.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.
crosscheckmark-circle