Jak mám postupovat při pracovním úrazu?

S čím vám můžeme pomoci?

Stal se Vám úraz a nevíte, jak postupovat?

Umíme si představit, že pracovní úraz je pro Vás nová situace. Jak se zorientovat, co udělat a jak naopak nepostupovat? Zde najdete pár tipů.

Každý úraz má své zvláštnosti. Nebudete-li si vědět rady, ozvěte se nám a poradíme Vám, jak dále postupovat. Za konzultaci nic neplatíte.
chci odškodnění

1. Fáze: Uznání pracovního úrazu

Bezodkladně nahlašte pracovní úraz svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.
Spolupracujte se zaměstnavatelem ohledně objasňování příčin vzniku pracovního úrazu.
Zpravidla do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel dozví o pracovním úrazu, je povinen vyhotovit záznam o úrazu. Pokud se zněním nesouhlasíte, odmítněte záznam podepsat s uvedením důvodu Vašeho nesouhlasu.
Po vzniku úrazu zaměstnance je výlučně na zaměstnavateli, zda úraz uzná jako úraz pracovní. Pokud úraz za pracovní neuzná, máte možnost domáhat se svých práv u soudu. V takovém případě Vám inspektorát práce nijak nepomůže.
Při návštěvě ošetřujícího lékaře uvádějte, že úraz, který jste utrpěli, vznikl při výkonu práce.
Se zaměstnavatelem komunikujte písemně, nejlépe prostřednictvím dopisů zaslaných doporučeně. Ústní dohody a informace poskytnuté telefonicky lze v případě sporu obtížně prokázat.

2. Fáze: Odškodnění

V případě vzniku újmy je zaměstnavatel povinen s Vámi projednat samotný způsob a výši náhrady vzniklé újmy a nahlásit tuto událost u své zákonné pojišťovny z odpovědnosti za pracovní úrazy. Tuto svou povinnost však zaměstnavatelé většinou neplní, neboť mnohdy neví, jaké máte nároky na náhradu újmy na zdraví nebo neví, jak je vyčíslit. Je tak na Vás, abyste aktivně své nároky vyčíslili, doložili a uplatnili u zaměstnavatele.
Řešte své nároky včas, aby nedošlo k jejich promlčení.
Promlčecí lhůta se zastaví pouze uplatněním nároku u soudu. Uplatnění nároku u zaměstnavatele není dostatečné pro stavění promlčecí lhůty. Pokud Vám zaměstnavatel nechce odškodnění vyplatit, řešte včas případné vymáhání nároku soudní cestou.
Na základě podkladů od Vás by Vám měl zaměstnavatel poskytnout odškodnění pracovního úrazu. Většinou však čeká, až za něj odškodnění uhradí jeho zákonná pojišťovna. To však může trvat delší dobu. V takovém případě máte možnost buď počkat na vyplacení odškodnění pojišťovnou, anebo se domáhat odškodnění přímo po zaměstnavateli soudní cestou.
Máte-li pochybnost o správnosti lékařského posudku o bolestném či ztížení společenského uplatnění, nechte jej přezkoumat.
Dbejte, aby zaměstnavatel správně stanovil průměrný výdělek pro výpočet renty a náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Nesprávné stanovení Vás může připravit o hodně peněz.
Nároky při odškodnění

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Neváhejte kontaktovat náš zkušený tým odborníků.

3. Fáze: Pracovní neschopnost a následný návrat do zaměstnání

Žádejte, aby Vám zaměstnavatel hradil ztrátu na výdělku pravidelně měsíčně, a to od počátku pracovní neschopnosti. Máte na to právo.
Odmítne-li zaměstnavatel hradit ztrátu na výdělku pravidelně měsíčně již v průběhu pracovní neschopnosti, řešte toto co nejdříve, abyste se nedostali do finančních problémů. Pracovní neschopnost může u závažnějších úrazů trvat 1 rok a více.
Je-li zřejmé, že pracovní úraz zanechá na Vašem zdraví trvalé následky, požádejte o invalidní důchod, a to hned, jak bude zřejmé, že následky na zdraví jsou trvalého rázu.
Pokud se vracíte do zaměstnání po dlouhodobé pracovní neschopnosti (delší než 6 měsíců), případně Vám byl přiznán invalidní důchod, anebo zanechal pracovní úraz trvalé následky, měl by Vás zaměstnavatel vyslat na mimořádnou lékařskou prohlídku k poskytovateli pracovnělékařských služeb (dříve závodní lékař), aby vydal posudek o Vaší zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci.
K výkonu práce musí být zaměstnanec zdravotně způsobilý. Práci, která by vážně ohrožovala Vaše zdraví či život, máte právo odmítnout.
Pokud Vás zaměstnavatel na mimořádnou lékařskou prohlídku neodešle sám, má povinnost Vás na ni odeslat na základě Vaší žádosti.
Budete-li posudkem závodního lékaře uznáni zdravotně nezpůsobilými k výkonu dosavadní práce v důsledku pracovního úrazu, požádejte lékaře, aby uvedl pracovní úraz jako příčinu zdravotní nezpůsobilosti v samotném posudku.
V případě, že se závěrem posudku závodního lékaře o Vaší další zdravotní způsobilosti k dosavadní práci nesouhlasíte, máte právo podat návrh na jeho přezkum nadřízenému správnímu orgánu, a to do 10 pracovních dnů ode dne předání posudku.
Pokud budete posudkem závodního lékaře uznáni zdravotně nezpůsobilými k výkonu dosavadní práce, je právem (i povinností) zaměstnavatele, aby Vás převedl na jinou práci. Také k nové práci však musíte být zdravotně způsobilými. Máte-li pochybnosti, žádejte o provedení mimořádné lékařské prohlídky i ve vztahu k nové práci.

4. Fáze: Právo na odstupné

Budete-li uznáni posudkem závodního lékaře zdravotně nezpůsobilými k výkonu dosavadní práce v důsledku pracovního úrazu a zaměstnavatel současně nemá pro Vás jinou vhodnou práci, měl by s Vám rozvázat pracovní poměr výpovědí dle § 52 písm. d) zákoníku práce či dohodou z týchž důvodů. V takovém případě Vám náleží odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku Vašeho průměrného měsíčního výdělku.
V případě, že budete uznáni posudkem závodního lékaře zdravotně nezpůsobilými k výkonu dosavadní práce v důsledku pracovního úrazu, nedávejte sami výpověď z pracovního poměru, připravili byste se o odstupné. Výpověď dle § 52 písm. d) zákoníku práce Vám musí dát zaměstnavatel, jen v takovém případě náleží zaměstnanci odstupné.
nárok na odstupné

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Přestože Poradna pro poškozené sídlí v Kolíně, poskytuje poradenskou činnost i navazující právní zastoupení díky moderním technologiím po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně pro Čechy a v Přerově pro Moravu.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.
bubble