Obecně o nárocích

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

V zákoníku práce jsou uvedeny veškeré nároky poškozeného zaměstnance na náhradu újmy na zdraví, kterou utrpěl v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Odpovědný zaměstnavatel je tak povinen poškozenému nahradit:

  • ztrátu na výdělku
  • bolest
  • ztížení společenského uplatnění
  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením, a to včetně náhrady za péči osobou blízkou,
  • věcnou škodu a jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance.

Odpovědný zaměstnavatel je dále povinen v případě, že zaměstnanec zemře následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, poskytnout pozůstalým po zemřelém tyto náhrady:

  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
  • přiměřené náklady spojené s pohřbem,
  • náklady na výživu pozůstalých,
  • jednorázovou náhradu nemajetkové újmy pozůstalých a věcnou škodu.

Jednotlivé nároky poškozeného na náhradu újmy na zdraví z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jsou na sobě zcela nezávislé a mohou vznikat postupně, anebo některé z nich nemusí vzniknout vůbec. Záleží vždy na okolnostech konkrétního případu. 

Je přitom na poškozeném zaměstnanci, aby své nároky uplatnil – tedy vyčíslil, doložil a vyzval odpovědného zaměstnavatele k jejich úhradě. Pokud tak neučiní, nedostane odškodnění, neboť zaměstnavatel ani jeho pojišťovna nevyplácí odškodnění bez aktivity poškozeného zaměstnance.

Rovněž je nutno uplatnit nároky co nejdříve, jelikož podléhají promlčení.

nároky z pracovního úrazu

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Přestože Poradna pro poškozené sídlí v Kolíně, poskytuje poradenskou činnost i navazující právní zastoupení díky moderním technologiím po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně pro Čechy a v Přerově pro Moravu.