Výpověď z pracovního poměru pro následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

30 listopadu, 2022

V roce 2022 vydal Nejvyšší soud ČR rozhodnutí, dle kterého pro posouzení platnosti výpovědi z pracovního poměru zaměstnavatelem je rozhodující nikoliv závěr lékařského posudku, který zaměstnavatel přiložil k výpovědi z pracovního poměru, ani závěr rozhodnutí vydaného v rámci přezkumného řízení podle § 46 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ale objektivní zjištění, že zaměstnanec nebyl ke dni doručení výpovědi z pracovního poměru schopen pro následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vykonávat práci dle pracovní smlouvy.

V konkrétním případě jde o poškozenou zaměstnankyni, která se domáhala u soudu, aby bylo určeno, že rozvázání pracovního poměru výpovědí je neplatné. Poškozené byla dána výpověď dne 30. 8. 2017 na základě lékařského posudku vydaného závodním lékařem z důvodu, že pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci.

Vzhledem k tomu, že v lékařském posudku nebylo nic řečeno o příčině tohoto stavu, tedy že tato zdravotní nezpůsobilost souvisela s nemocí z povolání, dal zaměstnavatel poškozené zaměstnankyni výpověď podle § 52 písm. e) zák. práce, tedy bez nároku na 12 - měsíční odstupné. Poškozená zaměstnankyně se následně podrobila lékařskému vyšetření a až ke dni 4. 9. 2017 jí byla uznána nemoc z povolání. Tedy až 4 dny po podání výpovědi zaměstnavatelem.

Nejvyšší soud ČR uvedl, že je potřeba v řízení zkoumat, zda i v den výpovědi z pracovního poměru trpěla poškozená nemocí z povolání. Soudní znalec se přitom vyjádřil, že v případě, že by odborné měření, které bylo prováděno v rámci procesu uznávání nemoci z povolání, bylo provedeno dříve, byla by i ona alergie, tj. asthma bronchiale, zjištěna dříve a dříve by tedy i byla uznána nemoc z povolání. Za této situace tedy Nejvyšší soud ČR usoudil, že určení neplatnosti výpovědi je oprávněné.

Tyto situace jsou poměrně časté, neboť proces uznávání nemoci z povolání je zdlouhavý a v době ukončení pracovní neschopnosti ještě zaměstnavatel nemá k dispozici objektivní zjištění o zdravotním stavu zaměstnance z kliniky pracovního lékařství. Této situace tak využívá, aby nemusel poškozenému zaměstnanci vyplácet 12 – měsíční odstupné.

Stala se Vám tato situace? Neváhejte se na nás obrátit. S vedením takových sporů máme mnohaleté zkušenosti.