Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Některé pracovní úrazy bohužel nelze vyléčit a zanechají na zdraví zaměstnance trvalé následky. V takovém případě má zaměstnanec nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Odpovědi na nejčastější otázky v souvislosti s tímto nárokem najdete níže.

Na co si dát pozor?

V praxi se stále více setkáváme s nekvalitními lékařskými posudky ošetřujících/praktických lékařů. Některé položky odpovídající trvalým následkům v posudku chybí, zvlášť v případech mnohočetného zranění, kde se poškozený léčil u několika odborníků, nebo jsou ohodnoceny nižším stupněm závažnosti zranění. Navíc je nutné si uvědomit, že zákoník práce jednoznačně uvádí, že se náhrada za trvalé následky hradí poškozenému nejméně ve výši podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., tedy je zde prostor žádat o navýšení základního odškodnění.

Jak se odškodňují trvalé následky pracovního úrazu?

Podle své povahy můžou mít trvalé následky dopad na různé sféry života zaměstnance, např. na jeho další pracovní uplatnění, na sportovní vyžití i společenský a rodinný život. K vyjádření míry nepříznivého vlivu trvalých následků na další život poškozeného zaměstnance slouží ztížení společenského uplatnění.

Jak se stanoví náhrada za ztížení společenského uplatnění?

Ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech obdobně jako vytrpěná bolest. Příslušné počty bodů pro jednotlivé poškození zdraví i postup při stanovení bodového hodnocení stanoví rovněž nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Hodnota 1 bodu přitom činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení ztížení společenského uplatnění.

Kdo a jak ohodnotí ztížení společenského uplatnění?

Zde platí stejné pravidlo jako u hodnocení vytrpěné bolesti. Pokud se poškozený zaměstnanec léčí u lékaře jen jedné specializace (např. u neurologa), provede bodové hodnocení daný specialista. V případě, že dochází k lékařům více specializací (např. k neurologovi a ortopedovi), provede bodové hodnocení praktický lékař, a to na podkladě lékařských zpráv od odborných lékařů. 

Lékař podřadí trvalé následky pod příslušné položky uvedené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. U každé položky je stanoven konkrétní počet bodů (např. ztráta nohy v hlezenním kloubu: 2.000 bodů). V řadě případů je však bodové ohodnocení stanoveno rozmezím (např. obrna lýtkového nervu: 700 – 1.400 bodů). Zde je na lékaři, aby určil konkrétní počet bodů s přihlédnutím ke stupni závažnosti. I zde jej důležité, obdobně jako při hodnocení vytrpěné bolesti, aby měl posuzující lékař k dispozici veškeré lékařské zprávy.

Kdy lze provést ohodnocení ztížení společenského uplatnění?

Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem a je zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví - dalším léčením či rehabilitací nedojde již ke zlepšení. 

Lze hodnotit ztížení společenského uplatnění opakovaně?

Náhrada za ztížení společenského uplatnění se poskytuje jednorázově, není proto možno provádět hodnocení opakovaně (např. jednou ročně). Existuje však výjimka. Pokud bylo již dříve ohodnoceno ztížení společenského uplatnění a poté nastalo zhoršení trvalých následků, lze provést nové hodnocení. Při stanovení další náhrady se z nově stanoveného bodového ohodnocení odečte výše bodového ohodnocení již dříve přiznaná.

Kolik stojí ohodnocení ztížení společenského uplatnění?

Po vyhotovení posudku musí zaměstnanec zdravotnickému zařízení zpravidla uhradit poplatek za jeho vystavení. Výše poplatku se řídí sazebníkem konkrétního zdravotnického zařízení. Zaplacenou částku je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit, a to v rámci odškodnění pracovního úrazu. Uschovejte proto doklad o úhradě.

Jaké náležitosti má mít lékařský posudek?

Formální náležitosti lékařského posudku stanoví vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a již zmíněné nařízení vlády č. 276/2015 Sb. V lékařském posudku o hodnocení ztížení společenského uplatnění musí být vždy uvedeno:

  1. datum pracovního úrazu,
  2. poškození zdraví pracovním úrazem,
  3. bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění a označení ustanovení nařízení vlády č. 276/2015 Sb. a jednotlivých položek jeho přílohy, dle kterých bylo hodnocení provedeno,
  4. postup, kterým posuzující lékař dospěl k bodovému ohodnocení.

Jak postupovat, když lékařský posudek není správný?

Posudek o ztížení společenského uplatnění je možno nechat přezkoumat z hlediska správnosti i dodržení veškerých formálních náležitostí stejně jako posudek o vytrpěné bolesti. Přezkum posudku probíhá dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Návrh na přezkum se podává u zdravotnického zařízení, které posudek vydalo, a to do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného předání posudku poškozenému zaměstnanci. Je však nutno upozornit, že stejné právo má také zaměstnavatel, který odpovídá za škodu způsobenou pracovním úrazem.

Zdravotnické zařízení může návrhu na přezkum plně vyhovět, v takovém případě napadený posudek zruší a vydá nový. Pokud návrhu na přezkum nevyhoví v plném rozsahu, postoupí jej do 30 dnů ode dne jeho doručení nadřízenému správnímu orgánu k rozhodnutí. Správním orgánem je zpravidla příslušný krajský úřad. O podání návrhu na přezkum ze strany zaměstnavatele by měl být zaměstnanec vyrozuměn zdravotnickým zařízením.

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Neváhejte kontaktovat náš zkušený tým odborníků

nároky z pracovního úrazu

Kontaktujte nás

Více informací?

Poskytujeme poradenskou činnost i navazující právní zastoupení po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně, v Praze a po předchozí dohodě ve středních Čechách a na Moravě.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.